VEIKLOS

 

Pagrindinės projekte numatomos veiklos :

 • INTERAKTYVIOS MOKYMO(-SI) IR BENDRAVIMO/BENDRADARBIAVIMO SISTEMOS SUKŪRIMAS IR ĮDIEGIMAS

Veiklos tikslas – sukurti techninę ir metodinę bazę mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimui bei nuotolinio mokymo turinio besimokantiems pateikimui užtikrinti. 

 • INOVATYVIŲ METODIKŲ, SKIRTŲ MOKYTOJŲ PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMUI, SUKŪRIMAS

Veiklos tikslas - sukurti mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimui 4 metodikas.
 Siekiant užtikrinti projekto rezultatų išliekamąją vertę, bus perkamos ne tik mokymų, atitinkančių šiandieninius projekte dalyvaujančių institucijų mokytojų poreikius, paslaugos, bet ir inovatyvių metodikų sukūrimo paslaugos. Bus sukurtos inovatyviais mokymo (ugdymo) metodais bei priemonėmis praturtintos metodikos, skirtos mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimui.
Mokymo metodikos bus kuriamos integruojant aktyvius mokymosi metodus (situacijų analizė, savarankiškas darbas ir refleksija ir pan.) bei mokymosi objektus (teorijos modulius, skaitmenizuotas praktines užduotis, savitikros testus). Mokymosi objektais galės naudotis ne tik mokymuose dalyvavę mokytojai (pvz., atnaujinti mokymų metu įgytas žinias), bet ir siekiantys savarankiškai tobulinti savo profesines kompetencijas mokytojai.
Kiekvienoje iš metodikų bus pateikiama :
·         Mokomoji medžiaga,
·         interaktyvūs vaizdo siužetai,
·          praktinės užduotys,
·         savitikros testai,
·         savarankiško mokymosi vadovas, kuriame pateikiama:

 1.   Mokymosi tikslai,
 2.   Temų turinys,
 3.   Aktyvaus mokymosi objektai, reikalingi šios temos studijoms (užduotys, savitikros priemonės).
 4.   Papildomi mokymosi šaltiniai (vadovėliai, nuorodos į mokymosi šaltinius internete),
 5.   Mokymosi scenarijai (nuorodos, kaip naudojant pateiktus šaltinius, pasiekti mokymosi tikslų).
 • AKTYVAUS MOKYMOSI OBJEKTŲ SUKŪRIMAS

Veiklos tikslas – stiprinti mokytojų kompetencijų tobulinimo metodinę bazę inovatyviais aktyvaus mokymosi objektais.
 
Mokymo metodikose bus numatyta taikyti aktyvaus mokymosi metodus  ir inovatyvias technologijas.
 Šiems metodams realizuoti bus sukurti aktyvaus mokymosi objektai, kurie bus aprašyti pagal mokymosi objektų pateikimo taisykles (nurodant jų metaduomenis) ir integruoti į interaktyvią mokymo(-si) ir bendravimo/bendradarbiavimo aplinką, mokytojų kompetencijų tobulinimo-mokymosi srityje.

 • MOKYTOJŲ PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS (MOKYMAI)

Veiklos tikslas – tobulinti mokytojų pedagoginį meistriškumą  naudojant inovatyvius mokymo metodus, technologijas ir aktyvų mokymą(-si)  skatinančias priemones.

 • VISŲ VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS KLASIŲ MOKOMŲJŲ DALYKŲ  NUOTOLINĖS MOKYMO(-SI) MEDŽIAGOS  PARENGIMAS

Veiklos tikslas - Etikos, Lietuvių kalbos, užsienio kalbos - anglų, rusų, vokiečių,  istorijos, geografijos, matematikos, biologijos, fizikos, chemijos, dailės, muzikos, informacinių technologijų nuotolinės mokymo(-si) medžiagos parengimas, būtinas derinant stacionarų ir nuotolinį mokymą

 • NUOTOLINĖS MOKYMO(-SI) MEDŽIAGOS PRAKTINIS PRITAIKYMAS MOKYMO (UGDYMO) PROCESE

Veiklos Tikslas- įvertinti nuotolinės mokymo(-si) medžiagos funkcionalumą.